Sectie Psychodiagnostiek

De Sectie Psychodiagnostiek is een centrale werkgroep van de BFP-FBP. De Sectie Psychodiagnostiek ambieert de bevordering van de kwaliteit van tests en testgebruik in Vlaanderen.

Autism Therapy
Doelstelling
 • De ontwikkelingen op het vlak van diagnostische methodes en instrumenten opvolgen en de leden daarvan op de hoogte houden.
   

 • De kwaliteit van de methodes en instrumenten en de gehanteerde middelen voor onze taalgebieden evalueren en deze beoordeling bekend maken.
   

 • Advies geven aan de leden in verband met het gebruik en de waarde van psychodiagnostische methodes en instrumenten.
   

 • De leemtes in het aanbod onderkennen en (eventueel met partners) inspanningen leveren om deze in te vullen.

Werking
 • In de Sectie Psychodiagnostiek zetelen 5 Nederlandstalige experten vanuit diverse instellingen en verenigingen.
   

 • Eén van de kerntaken van de Sectie Psychodiagnostiek is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal. 
   

 • De Sectie Psychodiagnostiek vaardigt waar nodig richtlijnen uit. 
   

 • De Sectie Psychodiagnostiek onderhoudt nauwe contacten met diverse partner-verenigingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Testbeoordelingen

Eén van de kerntaken van de Sectie Psychodiagnostiek is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal.

Op nationaal niveau is de Sectie Psychodiagnostiek de instantie die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de kwaliteit van psychologisch testmateriaal.

De testbeoordelingen van de Sectie worden o.a. door volgende instanties overgenomen:
 

 • Kwaliteitscentrum Diagnostiek 
   

 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)
   

 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
   

 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

© 2020 Belgische Federatie van Psychologen