Oproep tot projecten : Groep "geestelijke gezondheid" van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

09-03-2018

De groep "geestelijke gezondheid" van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) doet een oproep tot projecten om het programma voor volgende jaren voor te bereiden. https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad

 

 

 

 

 

 

De HGR is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL). De Raad vormt een schakel tussen de Belgische overheid en de wetenschappelijke wereld voor alle domeinen in verband met de volksgezondheid. Dankzij een netwerk van experts brengt de Raad onpartijdige en onafhankelijke adviezen uit op verzoek van de minister van Volksgezondheid, de administratie of op eigen initiatief.

Wat betreft geestelijke gezondheid behandelt een permanente groep, voorgezeten door prof. J. De Mol, alle gezondheidsproblemen die volledig of gedeeltelijk te maken hebben met het gedrag van individuen, groepen of met de organisatie van het leven in de maatschappij (psychosociale factoren). Het is de bedoeling aanbevelingen uit te brengen betreffende het te voeren beleid voor een betere beheersing van die problemen, met name voor kinderen en jongeren (autisme, gedragsstoornissen, ADHD, enz.), voor ouderen (dementie, enz.) of betreffende risicogedragingen (verslavingen aan middelen of aan buitengewone gedragingen). De groep geestelijke gezondheid behandelt eveneens psychosociale factoren die gezondheidsproblemen veroorzaken, in stand houden of verergeren alsmede de opleiding ter zake van gezondheidsbeoefenaars.

De HGR werkt adviezen en aanbevelingen uit die wetenschappelijk onderbouwd zijn dankzij multidisciplinaire werkgroepen, waarin een of meerdere rapporteurs worden aangesteld om het advies te schrijven. De Raad voert geen fundamenteel onderzoek uit en financiert geen onderzoeksteams. Er worden geen lokale problemen behandeld, maar algemene onderwerpen die in heel België van toepassing zijn.

 

In het kader van de mogelijkheid om adviezen op eigen initiatief uit te brengen, wil de groep "geestelijke gezondheid" een werkprogramma opstellen dat zo goed mogelijk overeenstemt met de noden van de verschillende actoren op het terrein, door te informeren naar hun prioriteiten en behoeften qua adviezen en aanbevelingen.

 

Wij willen u dan ook vragen om ons adviesthema's aan te reiken die u prioritair acht inzake geestelijke gezondheid, door middel van de bijgevoegde fiche (één fiche per voorgesteld onderwerp). Gelieve bij de keuze van onderwerpen rekening te houden met de missie en werkmethode van de HGR die hierboven werd aangehaald.

 

De voorgestelde onderwerpen zullen gesorteerd worden en de prioriteit zal toegekend worden aan de hand van criteria zoals bijvoorbeeld: belang voor de volksgezondheid, overeenstemming met de missie en de werkmethode van de HGR, haalbaarheid, wetenschappelijke inhoud, originaliteit en innovatie, enz.

Niet alle onderwerpen zullen worden behandeld, maar er zal een selectie worden gemaakt, in de eerste plaats door de permanente groep. Deze selectie zal dan ter goedkeuring aan het College van de HGR worden voorgelegd.

Een vergadering zal vervolgens worden belegd met de initiatiefnemers om bepaalde aspecten van de geselecteerde projecten te verduidelijken.

 

De fiches moeten vóór 30 april 2018 naar het volgende adres worden verstuurd:

 

Hoge Gezondheidsraad

Sylvie Gerard

Victor Hortaplein 40

1060 Brussel

 

of via e-mail:

sylvie.gerard@gezondheid.belgie.be

 

Voor vragen omtrent deze oproep kunt u contact opnemen met Sylvie Gerard via e-mail of telefonisch op het nummer 02/524 91 63.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht