BFP vraagt aan psychologen om de Commissie te ondersteunen

06-02-2017

De laatste weken is de Psychologencommissie onder vuur komen te liggen. Verschillende acties zoals petities en kettingmails werden gestart op basis van leugenachtige informatie en medewerkers van de Commissie werden persoonlijk zwaar door de mangel gehaald. De BFP veroordeelt deze acties met klem en roept op om de Commissie en haar medewekers te ondersteunen. 

Schadelijke acties

De laatste weken startten enkele groeperingen een aantal acties gericht tegen de Psychologencommissie. Hoewel we het recht erkennen van alle psychologen om zich uit te spreken en sommige acties erg constructief waren, waren andere acties ronduit nefast, schadelijk en gewoonweg grof tegenover de vele collega's binnen de Psychologencommissie die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de psychologen en vooral hun cliënten. Dergelijke acties waarin leden van de Commissie bestookt worden met kettingmails of publieke acties waarin een erkende beroepsvereniging, die zelf verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen binnen de Psychologencommissie openlijk de staf aanvalt zijn ongehoord en ongezien. De BFP vindt dat dit onze discipline onwaardig is, een discipline waarin psychologen problemen horen uit te praten, te luisteren naar elkaar en oplossingen te vinden. De BFP ergert zich vooral aan de leugenachtige informatie die verspreid wordt door bepaalde actoren om daarmee de psychologengemeenschap angst aan te jagen en zo verdeeldheid te zaaien. 

 

Leugenachtige informatie

Beroepsgeheim is en blijft van openbare orde

Eén van de speerpunten van de kritiek is de zogenaamde weigering van de Psychologencommissie om het art. 12 rond het beroepsgeheim aan te passen. Men haalt als reden aan dat deze formulering "onwettelijk" zou zijn. Reeds in 2015 informeerde de BFP haar leden over de ongelukkige formulering van het art. 12. Deze formulering was niet de gewenste formulering van de mensen van de Psychologencommissie, noch deze van de deontologische experten van de BFP. Het was het toenmalige kabinet dat de uiteindelijke verwoording omzette in wetgeving. De Psychologencommissie plaatste vrijwel meteen een heldere verduidelijking op haar site, die alle psychologen toelaat om op een serene en verantwoorde wijze het beroepsgeheim op een absolute wijze toe te passen. Deze verduidelijking werd door verschillende experten en juristen nagekeken en geverifieerd. 

Gezien het aanpassen van de deontologische code een wetswijziging met zich mee brengt, is dit niet zo eenvoudig. Een nieuwe werkgroep werd opgericht om de code helderder te maken, doch ondertussen is het landschap van de psychologen danig veranderd. De klinisch psycholoog werd een gezondheidszorgberoep, de Psychologencommissie dient te evolueren naar een orde en mogelijks dient het hele wetgevende kader daardoor herbekeken te worden. Bovendien is er een nieuwe samenstelling van de plenaire vergadering actief waardoor de werkgroep tot herschrijven van de code ook veranderd. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de vele wetgevende initiatieven gecoördineerd worden door de verschillende kabinetten. Het heeft al zeker niets te maken met een onwil van de staf van de Psychologencommissie. Het is dan ook onbegrijpelijk dat verenigingen die zelfs vertegenwoordigd zijn in het bureau van de Psychologencommissie en dus mee verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur, dit dan toch anders blijven verkondigen. Het is alleszins niet correct. 

 

Elektronisch patiëntendossier en digitaal delen van gegevens

Een andere kritiek die ons met verstomming sloeg was de kritiek dat de Psychologencommissie de psychologen zou dwingen om informatie te delen over een patiënt. In één adem wordt dan ook de beschuldiging geuit aan de minister van volksgezondheid die de psychologen zou dwingen om te werken met open, elektronische dossiers die voor alle zorgverstrekkers en patiënten beschikbaar zou moeten zijn. Is dit bewust desinformatie verspreiden of is dit gewoon onkunde? Feit is dat onze code al sinds jaar en dag voorziet in het "gedeeld beroepsgeheim", net zoals bij de andere zorgverstrekkers. Het biedt ons inderdaad de mogelijkheid om gegevens over een bepaalde cliënt/patiënt te delen met anderen, doch onder strikte voorwaarden:

    •    enkel wanneer dit in het belang van de patiënt/cliënt is

    •    enkel mits diens uitdrukkelijke toestemming

 

We waren oprecht verbaasd toen we dit vernamen. Het gedeeld beroepsgeheim is immers niets nieuw, of dit nu elektronisch gebeurd of niet. 

 

De representativiteit van de Psychologencommissie

Een laatste punt van kritiek waar we graag op antwoorden is de nauwe relatie tussen de BFP (beroepsvereniging) en de Psychologencommissie (publiek orgaan). In 1993 werd de Psychologencommissie gecreeërd op vraag van de BFP om de titel te beschermen. In 2015 evolueerde de Psychologencommissie naar een tuchtorgaan zodat de BFP dit niet meer hoefde te doen en dat de deontologische code zou gelden voor alle psychologen, niet enkel voor BFP - leden. Het wetgevend kader van de Psychologencommissie (daterend van 1993) maakt dat de beroepsverenigingen mandatarissen aanstellen voor de plenaire vergadering. De BFP is nu éénmaal veruit de grootste beroepsvereniging met haar meer dan 3300 leden. 

Echter, het verwijt dat de Psychologencommissie niet representatief is, is bijzonder vreemd. Het verwijt dat de Psychologencommissie alle psychologen zou moeten vertegenwoordigen is nog vreemder. Ze is immers geen beroepsvereniging, ze hoort de psychologen niet te vertegenwoordigen, ze hoort deze te ondersteunen in hun deontologie, hun titel te beschermen en te waken over het deontologisch gedrag zodat dit de respectabiliteit van het beroep ten goede komt. 

Het is net de taak van de beroepsverenigingen om de psychologen te vertegenwoordigen en daar zijn we het wel eens met de criticasters. 8000 van de 12000 psychologen behoren niet tot een beroepsvereniging. Hoewel de BFP de afgelopen jaren grote stappen vooruit heeft gezet (verdubbeld in aantal leden over de afgelopen jaren), is het absoluut noodzakelijk dat we allemaal aan dezelfde koord gaan trekken om meer te kunnen wegen op het beleid en om de belangen van een brede en diverse psychologie te kunnen behartigen. Dit is echter niet de taak van ons tuchtrechterlijk orgaan, men moet de Psychologencommissie niet gaan misbruiken omdat men als beroepsvereniging te weinig politieke impact heeft omdat men te weinig psychologen kan overtuigen van hun boodschap. 

 

De Psychologencommissie en haar medewerkers verdienen uw steun

Weet u dat de Psychologencommissie verantwoordelijk is voor het deontologisch gedrag van meer dan 12.000 psychologen? Ze doet met een staf van nog geen 6 fulltime equivalenten. Het merendeel psychologen zoals u en ik, die zich willen inzetten voor hun collega's en hun cliënten. De Psychologencommissie is hopeloos onderbemand en moet dringend uitbreiden, quasi verdubbelen wil ze haar taken naar behoren uitvoeren. Vandaar dat de bijdrage opgetrokken is tot 65 €. De magistraten, advocaten die de functie van voorzitter en ondervoorzitter opnemen doen dat quasi vrijwillig. Zij verdienen respect en onze ondersteuning. De BFP roept haar leden dan ook op om dergelijke acties of petities niet te ondersteunen.

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht