Eerbied van de waardigheid en de rechten van de persoon

Vrije wil en opgelegde professionele relaties

 

Eerbied voor de waardigheid

 • De psycholoog mag niet discrimineren op basis van religieuze, politieke, of welke overtuiging ook, of op nationale of sociale afkomst. De psycholoog erkent dat elkeen het recht heeft op gezondheid en welzijn.
 • De psycholoog respecteert de persoonlijke wil van zijn cliënt om volgens zijn overtuigingen te leven. Hij erkent het zelfbeschikkingsrecht (de vrije wil).
 • Het is de psycholoog verboden om op basis van voornoemde verschillen en waarden tussen te komen in het privéleven van de cliënt of om de reputatie en eer van de persoon te schaden zowel tijdens als na de professionele relatie.
 • De psycholoog informeert de cliënt op heldere wijze over de door hem aangewende methodieken. Telkens wanneer de cliënt hem daarom verzoekt, is hij verplicht om de resultaten van de onderzoeken te presenteren. De psycholoog dient dit te doen op een manier dat de cliënt er baat bij heeft.

 

 • De psycholoog kan enkel evaluaties doen van personen die hij zelf heeft onderzocht.

 

Vrije wil en opgelegde relaties

 • De psycholoog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of behandeling. Hij erkent het recht dat deelname op elk moment door de cliënt beëindigd kan worden.
 • Wanneer de opdracht tot onderzoek, begeleiding of behandeling gegeven wordt door een wettelijk bevoegde overheid, dan is de instemming van de cliënt niet vereist. De psycholoog dient dan wel na te gaan of iedereen beschikt over dezelfde informatie aangaande het doel, de middelen en de overdracht van gegevens betreffende de opdracht.
 • Wanneer  de professionele relatie opgelegd wordt, dan dient de psycholoog de cliënt te informeren over alle mogelijke gevolgen hierover.
 • De psycholoog kan tussenkomen bij een minderjarige, doch hij dient hierbij rekening te houden met het onderscheidingsvermogen, de capaciteiten, de situatie, de rechtspositie, de therapeutische behoeften en de geldende wettelijke bepalingen van de minderjarige.
 • Wanneer een ouder om een raadpleging verzoekt van een minderjarige, dan probeert de psycholoog de instemming te bekomen van die minderjarige rekening houdend met diens mogelijkheden. Hij vergewist zich tevens van de inlichting en de toestemming van alle ouders.

 

 • Wanneer de cliënt, hetzij om medische, hetzij om psychologische redenen, niet meer beschikt over zijn vrije wil, dan houdt de psycholoog rekening met eventuele wensen die hij geuit heeft vooraleer hij zijn vrije wil verloren heeft. Indien deze wensen niet geuit werden, dan dient de psycholoog zich te wenden tot de wettelijke gemachtigde derde.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht