Algemene voorwaarden BFP-evenementen

Voor alle events rechtstreeks georganiseerd door BFP gelden onderstaande algemene voorwaarden:

 

Een factuur wordt opgesteld en verstuurd na inschrijving waardoor de inschrijving bevestigd is. Pas na volledige betaling is de deelname definitief.  Geen betaling op voorhand, enkel NA ontvangst van de factuur. Betaling van de factuur op rekening van BFP door de deelnemer of gefactureerde instelling/persoon op basis van het klantennummer en de factuurnummer. 

Facturen zijn contant betaalbaar, tenzij, schriftelijk, anders werd overeengekomen.  Elke niet betaalde factuur wordt vanaf vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd met een interest van 10% per jaar, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50.  Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan de activiteit wanneer de factuur 48 uur op voorhand niet betaald werd.

 

Bij annuleren van een inschrijving door de deelnemer worden volgende voorwaarden toegepast:

  • Annulering na ontvangst van de factuur en tot 15 dagen voor aanvang van de vorming: een administratieve kost van € 25 blijft verschuldigd
  • Annulering in minder dan 15 dagen voor aanvang van de vorming: de volledige som blijft verschuldigd.
  • Bij ziekte of overmacht (een medisch attest / schriftelijk bewijs moet aan de inrichter bezorgd worden), blijft er een betaling verschuldigd van 10 % van de inschrijvingsprijs met een minimum van € 25 (inhoudelijk de administratieve kost en de reeds bestelde catering).

 

Bij wijziging en annulering door de aanbieder geldt het volgende:

  • Wanneer de vorming wegens overmacht, wanneer er te weinig inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever niet beschikbaar is, geannuleerd wordt, heeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding behoudens de volledige terugbetaling van het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld.

  • Bij wijziging van datum, locatie of docent heeft de deelnemer het recht om zijn inschrijving te annuleren met terugbetaling van het eventueel reeds betaalde studiegeld, zonder enige schadevergoeding. 

 

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht